DISCLAIMER

Aansprakelijkheid

Yorin Events is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade, direct dan wel indirect, die de bezoeker c.q. gebruiker van de website en/of derden lijden als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van de Website en/of als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van de websites verbonden aan de Website.

Intellectuele eigendomsrechten

De website is eigendom van Yorin Events. Alle auteursrechten en andere rechten van intellectueel eigendom op de naam Yorin Events alsmede de inhoud en vormgeving van de website behoren toe aan Yorin Events.

Hyperlinks

Links naar Yorin Events.com zijn toegestaan – zogenaamde ‘hotlinks’ naar onderdelen van de site zijn dat niet. Yorin Events aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de sites waarmee Yorin Events is gelinkt.

Privacy

Alle door de gebruiker aan Yorin Events verstrekte gegevens zullen als vertrouwelijke informatie worden beschouwd en, tenzij expliciet anders kenbaar wordt gemaakt, niet door Yorin Events aan derden worden overlegd.